Последни Новини

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Пордим на 28.04.2017г.

публикувано на: 24 апр 2017

П О К А Н А
На 28.04.2017год. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2016г. и доклад за изразходените средства през [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 21 апр 2017

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 25 април 2017 г. до 29 април 2017 г. от 10.00 часа до 17.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите ”Славяново запад”, ”Камъка”, „Горна Садина на 7 км от града, „Каменски път”, „Цвяткова могила”, „Божинов геран” [...]

чети нататък>>

Списък на имоти за индивидуално ползване, за стопанската 2017/2018 г. на пасища, мери и ливади с категории за землищата на гр. Пордим и с. Тотлебен, Община Пордим, Приложение №1, допълнително определени с Решение №331/30.03.2017 г. на Общински съвет гр. Пордим

публикувано на: 11 апр 2017

Списък на имоти за индивидуално ползване, за стопанската 2017/2018 г. на пасища, мери и ливади с категории за землищата на гр. Пордим и с. Тотлебен, Община Пордим, Приложение №1, допълнително определени с Решение №331/30.03.2017 г. на Общински съвет гр. Пордим.

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 11 апр 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 03.05.2017 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведат търгове с явно наддаване за продажба на:
- празно дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ, в стр.кв.19 по плана на с. Каменец, с площ 336 кв.м., актуван с [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия

публикувано на: 05 апр 2017

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че на 10 април 2017 г. от 10.00 часа до 20.00 часа в землището на гр. Пордим, в местността ”Шаварна”, на площ 1360 дка (имоти №№№156006; 157003 и 157004) с отстояние 1 км от гр. Пордим и отстояние 3 км [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим на 30.03.2017г.

публикувано на: 24 мар 2017

П О К А Н А
На 30.03.2017год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за [...]

чети нататък>>

Обава за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 22 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 12.04.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ VI-389, стр.кв. 2а по плана [...]

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

публикувано на: 21 мар 2017

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 17 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 05.04.2017 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Долник” – имотен № 000063 по КВС на землището на с. Вълчитрън, с площ 89,201 дка., [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 10 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 29.03.2017 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил марка Reno Espace с регистрационен номер ЕН 5646 ВМ, собственост на община Пордим, при [...]

чети нататък>>