Последни Новини

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Пордим на 29.06.2017г.

публикувано на: 22 юни 2017

П О К А Н А

На 29.06.2017год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.
Докладва: Детелин Василев [...]

чети нататък>>

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.

публикувано на: 14 юни 2017

О Б Я В А
за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2016 г.
Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 07 юни 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.06.2017 г. от 13:00 ч.  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 07 юни 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 28.06.2017 г. от 13:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 06 юни 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.06.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на имот № 000005, представляващ „Пасище, мера“, местност Църкалово, в землището на с. Обнова, за индивидуално ползване [...]

чети нататък>>

Информация от Община Пордим по повод 2 юни

публикувано на: 30 май 2017

Информация от Община Пордим по повод 2 юни

чети нататък>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ

публикувано на: 29 май 2017

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ

чети нататък>>

Обявление изх. № СБР-00-161/28.04.2017г. до “Форма Глас” ООД относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

публикувано на: 23 май 2017

Обявление изх. № СБР-00-161/28.04.2017г. до “Форма Глас” ООД относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 19 май 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 07.06.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 15 май 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 07.06.2017 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот № 087091, представляващ НИВА от 5.401 дка., местност „Садина“ в землището на гр. Славяново, при начална тръжна цена [...]

чети нататък>>